വാസ്തു അളവുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് അളവുകളും

വേദകാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഭാരതത്തിലെ തനത് നിർമ്മാണ വാസ്തുവിദ്യ. മഹാഭാരതത്തിലും മറ്റും വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച്…