വാസ്തു- ഉത്തമമായ ഭൂമി.

ഗൃഹനിര്മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിതിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടകാര്യങ്ങളെകുറിച്ച് വാസ്തുശാസ്ത്രം വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൃത്താകൃതിയില് ഉള്ളതോ ഒത്തിരിമൂലകള് അല്ലെങ്കില് ധാരാളം…